PROJEKT: RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Nasze  szkoły  dostaną  wsparcie ze  środków  unijnych.

Kolejny  wniosek opracowany przez  Gminny  Ośrodek  Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli pt.: „Razem  ku  lepszej  przyszłości”  na  „Jakość w  edukacji  ogólnej „został oceniony pozytywnie. Wniosek  opiewa na kwotę 4.627.552,86 zł. Dofinansowanie w kwocie 4.396.175,22 zł. Należy  podkreślić, że dofinansowanie ze  środków  unijnych  wynosi aż 95%, a wkład  gminy  5% w formie niefinansowej (udostępnienie  sal na zajęcia dla dzieci).

Celem  projektu  jest  rozwój  kompetencji  kluczowych, podniesienie  wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie  szans  edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali  regionu. Projekt  skierowany jest do 1233 uczniów i 150  nauczycieli ze  szkół podstawowych i gimnazjów  Gminy  Skarszewy.

Projekt został  opracowany na  podstawie  przeprowadzonej  diagnozy. Obejmuje  zajęcia  dla uczniów rozwijające  kompetencje kluczowe:

  • język obcy  dla uczniów  zdolnych,
  • koło naukowe,
  • jacy jesteśmy (predyspozycje  zawodowe),
  • zajęcia z chemii,
  • zajęcia z programowania,
  • internetowy serwis  publikacji,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody.

 

Zajęcia specjalistyczne dla  uczniów z różnymi deficytami  rozwojowymi:

  • terapia pedagogiczna,
  • zajęcia logopedyczne,
  • metody zapamiętywania, koncentracji i techniki motywowania w edukacji  szkolnej i pozaszkolnej

 

Projektem  objęliśmy 8  szkół z naszej  gminy. W  złożonym wniosku  o  dofinansowanie zawarliśmy spójną  koncepcję nastawioną na  podniesienie  jakości nauczania . Będą  stosowane metody  nauczania  nowego  nurtu takie jak „Odwrócona  lekcja” , „Metoda projektu” , „Kształcenie problemowe”, „Nauka języka  obcego metodą symulacji”. Dzięki ich zastosowaniem  nauczyciele  są w stanie  zmotywować uczniów do nauki i osiągania przez nich wysokich  wyników w nauce. W związku z powyższym zaplanowaliśmy wyposażenie nauczycieli w umiejętności i  kompetencje do prowadzenia  wspomnianych  zajęć metodami  nowego nurtu.

Zaplanowaliśmy dokształcenie 150  nauczycieli na różnych formach  doskonalenia  zawodowego, Ukończą oni kursy kwalifikacyjne oraz  studia  podyplomowe  nadające im kwalifikacje: 75  osób studia  podyplomowe, 75 kursy kwalifikacyjne, nadające im uprawnienia do prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem  technologii  informacyjno-komunikacyjnej. W dbałości o wysoką  jakość  kształcenia szkolić ich będą trenerzy z renomowanych uczelni, z tytułami naukowymi. Każdy z kończących  kurs kwalifikacyjny lub  studia  podyplomowe nauczycieli  otrzyma  certyfikat  ukończenia  lub  świadectwo, nadające kwalifikacje do prowadzenia  wskazanego wyżej  typu  zajęć. Założyliśmy, że nauczymy  nauczycieli  zasad  tworzenia i zarządzania  publikowaniem treści edukacyjnych przez uczniów, wykorzystania edukacji  eksperymentalnej w nauczaniu  przedmiotów ścisłych, wykorzystania  narzędzi  sieciowych  i urządzeń  mobilnych w indywidualizacji w kształceniu  blokowym, także z zakresu  doradztwa  zawodowego. Nauczycieli zajęć specjalistycznych, w ramach wsparcia, chcemy  nauczyć  wykorzystania  oprogramowania i narzędzi do  realizacji  terapii logopedycznej, dysgrafii i dyskalkulii. Nabyte  umiejętności przez nauczycieli  uatrakcyjnią  zajęcia, zmotywują  dzieci do pracy, pozwolą  sprawnie  posługiwać się technologami  informacyjno – komunikacyjnymi. Chcemy  także  wyposażyć  nauczycieli w nowoczesne  narzędzie do  właściwej  współpracy   z rodzicami – komunikacja w chmurze, infografika i  analiza  bieżąca  wyników uczniów dla kilka  nauczycieli z każdej  szkoły. Co  ułatwi  przepływ  informacji  pomiędzy  rodzicami a pedagogami.

Dodatkowo   wyposażymy  szkoły w pomoce dydaktyczne do prowadzenia  zajęć nowoczesnymi  metodami. Wszystkie  zajęcia  będą  wsparte  technologią informacyjno – komunikacyjną. Zostanie  zakupiony  sprzęt  do pracowni eksperymentalnych chemicznej, językowej i komputerowej. Wzmocniony  zostanie  zasięg i moc Internetu. Realizacja wspomnianych  zadań służy  podniesieniu  jakości  Skarszewskiej  Oświaty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020