Przedszkolak! To brzmi dumnie.

DOBRE WIEŚCI DLA SKARSZEWSKIEJ OŚWIATY

Miło nam poinformować, że Gmina Skarszewy w drodze rozstrzygniętego konkursu na edukację przedszkolną otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 739 627,36 zł.

Wniosek opracował Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli, na podstawie dogłębnej diagnozy wszystkich placówek edukacji przedszkolnej na terenie naszej gminy.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz utworzenie 118 nowych miejsc przedszkolnych.

Obszar wiejski Gminy Skarszewy stanowi teren o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej. Działaniami objęte zostaną następujące placówki: PPG nr 2 w Skarszewach, Oddziały przedszk .przy SP w miejsc.: Więckowy, Szczodrowo, Godziszewo-Filia Demlin, Pogódki i punkt przedszk. w miejscowości Pogódki.

30 nauczycieli ww. placówek zostanie objętych programem doskonalenia zawodowego  z zakresu nauczania metodami nowoczesnego nurtu oraz dotyczącymi prowadzenia zajęć specjalistycznych.

W ramach projektu planuje się:

– prace remontowo wykończeniowe mające na celu modernizację istniejącej bazy przedszkolnej Filii w Demlinie,
– zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacji przedszkolnej, pomocy dydaktycznych,
– organizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakładane efekty realizacji projektu:

a) poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej,

b) zwiększenie odsetka dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej w odniesieniu do średniej krajowej i wojewódzkiej, w szczególności na terenach wiejskich,

c) ograniczenie nierówności edukacyjnych,

d) poprawa dostępności edukacji zapewniającej zdobycie kompetencji kluczowych,

e) poprawa perspektyw na rynku pracy jako efekt długoterminowy.

Realizacja projektu zakończy się 31.07.2018.

Dziękuję zespołowi projektowemu za wielkie zaangażowanie, determinację oraz poświęcony czas na tworzenie wniosku aplikacyjnego.

Szczególne podziękowanie składam Panu Burmistrzowi Jackowi Pauli  za pomoc i wsparcie, które uwieńczone zostało naszym wspólnym sukcesem.

 

                                                                                                        Dyrektor   

                                                                                                       Cecylia Hinz