ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SKARSZEWY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SKARSZEWY  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59);

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60);

 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016r. poz. 35);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U. z 2017r. poz. 610);

 Zarządzenie nr 33/GOOSiP/2017 Burmistrza Skarszew z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarszewy;

 Uchwała nr XXVII/262/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarszewy, którym ustalono obwody dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

1. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy.

Lp. Nazwa czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 31 marca 2017 r. 4 – 12 maja 2017 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 6 kwietnia 2017r. 15 – 19 maja 2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 kwietnia 2017 r. 24 maja 2017 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21 – 26 kwietnia 2017 r. 31 maja 2017 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 kwietnia 2017 r. 2 czerwca 2017 r.

Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy.

Lp. Nazwa czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 3 – 28 kwietnia 2017r. 31 maja – 2 czerwca 2017 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 4 – 5 maja 2017 r. 6 – 8 czerwca 2017r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 maja 2017 r. 10 czerwca 2017 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 15 – 19 maja 2017 r. 12 – 14 czerwca 2017 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 maja 2017 r. 19 czerwca 2017 r.

2. KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM DANEJ SZKOŁY

Określa się następujące kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych, którym ustalono obwody dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:

1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5pkt;
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej – 5 pkt;
3) rodzice lub jeden z rodziców albo opiekunowie prawni lub jeden opiekun prawny pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 5 pkt;
4) wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt;
5) niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 5 pkt.

Spełnienie kryteriów potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.
Spełnienie kryteriów potwierdza się na podstawie oświadczeń rodziców albo opiekunów prawnych kandydata.

3. OBWODY SZKÓŁ
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach, ul. Dworcowa 27,  83-250 Skarszewy                                     

Filia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach z siedzibą w Bączku

Skarszewy  [ul. Akacjowa, Bednarska, Brzozowa, Bukowa, Borówienko, Chojnicka, Cisowa, Dębowa, Drogowców, Dworcowa, Działkowa, Gdańska, Górna, Grobla Mickiewicza, Jaśminowa, Kasztanowa, Kleszczewska, Klonowa, Kościerska (wszystkie numery, oprócz numeru 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13), Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Piaskowa, Polna, Różana, Rzemieślnicza, Sobieskiego, Sosnowa, Spokojna, Targowa, Topolowa Wąska, Wodna, Wrzosowa, Wybickiego (wszystkie nr oprócz nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Zakładowa, Zielona], Czarnocin, Bączek, Barka, Wolny Dwór, Kamierowskie Piece, Kamierowo, Rusia, Wilki, Wilcze Góry, Krabusin, Wałachowo, Probostwo, Zapowiednik, Trzcianka.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach , ul. Kopernika 3,   83-250 Skarszewy      

Skarszewy [ul. Gen. J. Hallera, Os. im. Gen. Władysława Sikorskiego, Kamierowska, Kopernika, Kościelna, Kościerska ( tylko nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ), Kowalska, Kościuszki, ks. Ściegiennego, Młyńska, Na Wzgórzu, Nad Stawem, Ogrodowa, Putynkowskiego, Rzeczna, Słoneczna, Starogardzka, Szkolna, św. Jana, Tczewska, Wczasowa, Wichrowa, Wybickiego (tylko nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Zamkowa, Zduńska, Pogodna , Deszczowa, Spichrzowa, Długa, Tęczowa], Bolesławowo, Nygut,

3. Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie ul. Gdańska 7,  83-250 Godziszewo                          

Filia Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie z siedzibą w Demlinie ,     Demlin 25, 83-209 Godziszewo

Godziszewo  [ul. Boczna, Boroszewska, Gdańska, Godziszewo-Wybudowanie, Jaśminowa, Jubileuszowa, ks. Sawickiego, Kwiatowa, Młyńska, Nad Jeziorem, Osiedlowa, Skarszewska, św. Góra, Tczewska] Demlin, Nowe Gołębiewko, Mirowo Duże, Marianka, Obozin, Jastrzębie Skarszewskie.
4. Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach Pogódki, ul. Szkolna 3,  83-236 Pogódki                   
Pogódki [ul. Akacjowa, Cystersów, Garczyńska, Jeziorna, Kozi Rynek, ks. Szczepana Kellera, Leonarda, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Piotra Szturmowskiego, Pogódki-Wybudowanie, Sambora, Słoneczna, Spacerowa, Staromłyńska, Szkolna, Wiklinowa, Wrzosowa], Jaroszewy, Koźmin, Jastrzębce
5. Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie , ul. Szkolna 1, Szczodrowo
83-250 Skarszewy

Szczodrowo [ul. Bajeczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Główna, Leśna, Łąkowa, Na Wzgórzu, Radosna, Skarszewska, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tęczowa], Nowy Wiec, Bożepole Królewskie, Przerębska Huta, Szczodrowski Młyn, Celmerostwo.
6. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach
Więckowy 25, 83-250 Skarszewy

Więckowy, Junkrowy, Malary, Zamkowa Góra

4. KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SKARSZEWY BRANYCH POD UWAGĘ NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Określa się trzy kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria:

1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt;
2) dziecko, którego rodzic samotnie je wychowuje godząc to z pracą zawodową w pełnym wymiarze czasu pracy lub nauką w trybie dziennym – 10 pkt;
3) dziecko, którego rodzeństwo w nadchodzącym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie – 4 pkt.

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów wskazanych:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zaświadczenie uczelni lub szkoły o nauce w trybie dziennym;
3) aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
6) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.