Godziny otwarcia pon. - wt.: 7.30 : 15.30 środa: 7.00 - 17.00 czwartek: 7.30 - 15.30 piątek: 7.30 - 13.30
Zadzwoń do nas 58 588 25 37
Napisz do nas goosip@skarszewy.pl

GOOSiP

STATUT 

GMINNEGO  OŚRODKA  OBSŁUGI  SZKÓŁ I  PRZEDSZKOLI

W  SKARSZEWACH

 

§ 1

Gminny  Ośrodek  Obsługi  Szkół i  Przedszkoli w Skarszewach, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.),
 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.),
 4. uchwały nr VII/62/85 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie likwidacji  Zespołów Oświatowych i  powołania  Gminnego  Ośrodka  Obsługi  Szkół i 
 5. uchwały nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 grudnia 2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy,
 6. uchwały nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 grudnia 2016 r.   w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli      w Skarszewach.

 § 2

 1. Organem założycielskim Ośrodka  jest  Gmina 
 2. Ośrodek jest  jednostką  organizacyjną Gminy  Skarszewy, finansowaną z  budżetu  Gminy Skarszewy.
 3. Ośrodek prowadzi  gospodarkę  finansową na zasadach  ustalonych dla  jednostek  budżetowych.
 4. Bezpośredni nadzór nad  działalnością Ośrodka  sprawuje  Burmistrz 
 5. Obszarem działania  Ośrodka  jest  Gmina 
 6. Ośrodek jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.).
 7. Ośrodek obsługuje następujące jednostki obsługiwane:
 • Zespół Szkół  Publicznych im. Mikołaja  Kopernika w Skarszewach, Kopernika 3, 83-250  Skarszewy,
 • Zespół Szkół  Publicznych im. ks. Franciszka  Sawickiego w Godziszewie, Gdańska 7, 83-209  Godziszewo,
 • Zespół Szkół Publicznych im. Piotra  Szturmowskiego, w  Pogódkach, ul. Szkolna 3, 83-236  Pogódki,
 • Publiczna Szkoła  Podstawowa im. Jana  Pawła  II w  Skarszewach, ul. Dworcowa 27, 83-250  Skarszewy,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. s.Marty Wieckiej w Szczodrowie, Szkolna 1, 83-250 Skarszewy,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka  Nierzwickiego w  Więckowach, Więckowy 25, 83-250  Skarszewy,
 • Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach, ul. Dworcowa 9,  83-250  Skarszewy,
 • Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach, ul. Kopernika 1,  83-250 Skarszewy

§ 3

 

 1. Całokształtem działalności Ośrodka kieruje Dyrektor, który  reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.).
 3. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz 
 4. Dyrektor Ośrodka  zatrudnia i zwalnia  pracowników  Ośrodka  oraz wykonuje wobec nich  wszelkie  czynności z zakresu   prawa pracy.
 5. Główny księgowy Ośrodka  jest  równocześnie  głównym księgowym jednostek  obsługiwanych.
 6. Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, zaś wynagrodzenia pracowników  określa  regulamin  wynagradzania pracowników, które to regulaminy opracowuje Dyrektor Ośrodka.
 7. W celu realizacji  swych  zadań  dyrektor  Ośrodka  współpracuje z organem  założycielskim, organem nadzoru  pedagogicznego, dyrektorami  jednostek  oświatowych oraz branżowymi  związkami zawodowymi.
 8. Ośrodek używa pieczęci  prostokątnej  z napisem: Gminny Ośrodek Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli, 83-250  Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1 tel./fax 58 588 25 37,58 588 29 62,   NIP 592-15-68-583, Reg. 190883294.

§ 4

 

Do zadań Ośrodka prowadzonych w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych,  o których mowa w § 2 należą zadania z zakresu:

 • Rachunkowości i sprawozdawczości, w tym:
 1. określenie zasad  (polityki) rachunkowości,
 2. prowadzenie rachunkowości  obsługiwanych  jednostek poprzez bieżącą, kompletną  i  systematyczną  rejestrację operacji  finansowych w urządzeniach księgowych,  w podziale na jednostki  budżetowe;                w ujęciu analitycznym i syntetycznym,
 3. prowadzenie ewidencji składników majątkowych dla poszczególnych jednostek  budżetowych,
 4. przeprowadzanie inwentaryzacji  metodą  weryfikacji i potwierdzenia  sald  aktywów i pasywów,
 5. rozliczanie inwentaryzacji  przeprowadzonej  metodą  spisu z natury,
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji  finansowych i innych  wymaganych  przepisami  prawa,
 7. sporządzanie kwartalnych i rocznych  sprawozdań  GUS,
 8. sporządzanie rocznych informacji PIT,
 9. sprawdzanie dokumentów pod  względem  formalno-rachunkowym,
 10. nadzór i prowadzenie  rozliczenia w zakresie  kosztów  żywienia w placówkach  oświatowych,
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem oraz rozliczaniem VAT.
 • Planowania i statystyki, w szczególności, w tym:
 1. koordynacja i pomoc dyrektorom jednostek oświatowych przy opracowywaniu projektów planów finansowych oraz planów finansowych dochodów i  wydatków,
 2. pomoc w sporządzaniu planów finansowych w zakresie wynagrodzeń na poszczególne jednostki oświatowe,
 3. pomoc w sporządzeniu planów finansowych dotyczących ośrodka, dokształcania i  doskonalenia  zawodowego nauczycieli, dowozu  uczniów do szkół, zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych                 i innych  zadań będących w gestii  Ośrodka,
 4. opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych przedsięwzięć i zamierzeń,
 5. pomoc w sporządzaniu jednostkowych oraz zbiorczych wniosków w sprawie zmian w planach  dochodów     i wydatków,
 6. sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych jednostek,
 7. opracowywanie jednostkowych oraz zbiorczych sprawozdań i analiz dla organu nadzorującego.
 • Obsługi finansowej, w szczególności, w tym:
 1. prowadzenie obsługi rachunków  bankowych  poszczególnych  jednostek,
 2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 3. koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 4. koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
 5. prowadzenie obsługi  płacowej obsługiwanych  jednostek w  szczególności:
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • dokonywanie wypłat  wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie  związanych z tym  świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp.
 • naliczanie zasiłku  chorobowego,
 • rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,
 • ewidencja i dokonywanie  rozliczeń na rzecz w szczególności pracowniczej  kasy  zapomogowo-pożyczkowej, ewidencji potrąceń komorniczych, składek ZNP, Solidarności, prowadzenie rozliczeń               i ewidencji zakładowego funduszu mieszkaniowego,
 1. naliczanie i rozliczanie dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki  samorządu  terytorialnego,
 2. naliczanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji pokrywanych przez gminy, o których mowa w art. 79a, art. 80 oraz art. 90 ustawy o  systemie  oświaty.
 • Kadr, w tym:
 1. prowadzenie teczek akt osobowych  dyrektorów  samorządowych  szkół   i  przedszkoli,
 2. organizacja i przygotowanie konkursów na stanowisko  dyrektorów  samorządowych  szkół i  przedszkoli,
 3. organizacja i przygotowywanie posiedzeń komisji  egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans  zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego,
 4. prowadzenie archiwum zawierającego  teczki osobowe  byłych  pracowników przedszkoli i Ośrodka,
 5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka.
 • Administracji i organizacji, w tym:
 1. opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych dotyczących obsługiwanych  jednostek,
 2. opracowywanie procedur wewnętrznej kontroli finansowej oraz projektów procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych,
 3. ścisła współpraca z dyrektorami jednostek  oświatowych w zakresie prawidłowej  klasyfikacji  wydatków  budżetowych,
 4. przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych i finansowych,
 5. prowadzenie wstępnej i bieżącej  kontroli  operacji  gospodarczych wiążących się  z wydatkowaniem środków  finansowych,
 6. nadzorowanie prawidłowości dysponowania  środkami  finansowymi zgodnie  z zatwierdzonymi  planami  finansowymi oraz obowiązującymi przepisami,
 7. koordynowanie przetargów i dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
 8. prowadzenie baz danych oświatowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie  informacji oświatowej (Dz.U. z 2011 r., Nr 139, poz. 814 ze zm.) oraz  koordynacja  działań i  nadzór w tym zakresie nad placówkami  oświatowymi, dla  których  organem  prowadzącym  jest Gmina  Skarszewy,
 9. występowanie w imieniu organu  prowadzącego w sprawach  dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektorów szkół, przedszkoli  samorządowych i organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,
 10. prowadzenie dokumentacji  związanej z zakładaniem, łączeniem i likwidacją samorządowych  publicznych  szkół i  przedszkoli,
 11. opracowywanie planów dowozu do szkół, zapewnienie im opieki w czasie dowozu, podpisywanie umów dowozu z innymi przewoźnikami,
 12. koordynowanie procesu dokształcania pracowników jednostek oświatowych,
 13. nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego,
 14. koordynowanie i monitorowanie jakości nauczania w placówkach oświatowych,
 15. koordynowanie spraw organizacyjno-administracyjnych placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,
 16. konsultacje z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania arkuszy organizacyjnych w jednostkach obsługiwanych,
 17. prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania dotacji podręcznikowych,
 18. prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania wyprawek  szkolnych,
 19. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z oświatą,
 20. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zostały  zawarte  umowy o pracę w celu  przygotowania zawodowego;
 21. obsługa finansowa mieszkań znajdujących się w zarządzie dyrektorów szkół;
 22. opracowanie sieci szkół i przedszkoli organu prowadzącego;
 23. koordynowanie obsługi informatycznej placówek oświatowych.
 • Obsługi prawnej, w tym:
 1. konsultacje z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 2. weryfikacja zgodności z prawem działalności jednostek obsługiwanych.

 § 5

 1. Zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przekazywane są w całości.
 2. Te z zadań określonych w § 4 powyżej, które stanowią kompetencje organu wykonawczego gminy (zadania własne) przekazane zostają na podstawie odrębnych pełnomocnictw.
 3. Ośrodek ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.
 4. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej (Ośrodka) informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek w ramach wspólnej obsługi.

 § 6

 1. Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują przepisy wskazane w § 1 powyżej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan  finansowy, którego projekt przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Burmistrz Skarszew. Zmiany w planie finansowym  wymagają uzgodnienia z Burmistrzem Skarszew.
 3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Oddział Skarszewy.
 4. Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu gminy.

 § 7

 1. Statut wprowadza się uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach.
 2. Zmiana Statutu wymaga trybu właściwego do jego wprowadzenia.

Izabela Wołoszyk – dyrektor

Anna Czapiewska – główna księgowa

Joanna Grabowska – specjalista ds. księgowości

Kinga Gradulewska – starszy referent ds. księgowości

Joanna Zandrowska – referent ds. księgowości

Zdzisława Szreder – referent ds. księgowości

Ewa Borkowska – specjalista ds. płac

Małgorzata Wryk – starszy referent ds. kadr

Ewelina Michałek – główny specjalista ds. oświatowych

Monika Rogalewska –starszy referent ds. socjalno – oświatowych

Sprawozdania finansowe 2021 r.

Skip to content